Historien bag Lokalforeningen Frøslev-Padborg

Lokalforeningen Frøslev-Padborg blev stiftet  samme dag som Udviklingsperspektivet for Frøslev-Padborg blev præsenteret på et borgermøde den 8.10.18. 

Udviklingsperspektivet er en metode Åbenrå kommune bruger i forbindelse med deres mission om at at skabe det gode liv sammen med kommunens lokalsamfund.

Hvis du er interesseret i at læse alle detaljerne i udviklingsperspektivet for Frøslev Padborg, kan du finde det her.

Lokalforeningens Bestyrelse

Bestyrelsesformand

Ninna Schrum, Bag Oksevejen 7, 6330 Padborg

Kasserer

Yvonne Jespersen, Frøslevvej 70, 6330 Padborg

Sekretær

Henrik Hansen, Bag Oksevejen 7, 6330 Padborg

Bestyrelsesmedlem

Steen Helge Jørgensen, Tværgade, 6330 Padborg

Bestyrelsesmedlem

Patrick Weinkauf Vestergade 7A,Frøslev, 6330 Padborg

Suppleant

Ingelise Tourbier, Birkevej 6, 6330 Padborg

Suppleant

Helle Kulby, Kirkeforte 20, Frøslev 6330 Padborg

Revisor

Benta Tønder, Søndermosevej 41, 6330 Padborg

Revisor

Else Schroll, Frøslevvej 20, 6330 Padborg

Revisor suppleant

Anette Boysen, Hasselhaven 16 20, 6330 Padborg

Lokalforeningens vedtægter

§ 1:

Foreningens navn er Lokalforeningen Frøslev-Padborg.
Dens hjemstedskommune er Aabenraa Kommune.
Kontaktadresse er formandens adresse.

§ 2:

Foreningens formål er at fremme en god udvikling i foreningens område, så området bliver et attraktivtsted at bo, besøge og arbejde.

Foreningen skal tage initiativer, så området udvikler sig på en måde, der er til gavn for områdetsbeboere og besøgende. Foreningen er tilsluttet Bov Lokalråd.

Foreningen har det økonomiske ansvar for alle aktiviteter, der organiseres i foreningens navn.Foreningen ansøger om, indsamler og prioriterer midler til finansiering af foreningens aktiviteter.

§ 3:
Det praktiske arbejde organiseres i grupper, der har særlig interesse for at udvikle bestemte projekter.

Grupperne er selvstyrende. Gruppens tovholder refererer til Lokalforeningens bestyrelse.

Grupperne arbejder med frivillige hjælpere og organiserer selv arbejdet.

Grupperne kan indgå samarbejdsaftaler med myndigheder, organisationer, styrelser og foreninger. Sådanne aftaler skal godkendes af bestyrelsen.

Foreningen understøtter gruppernes arbejde, herunder arbejdet med fortsat vedligeholdelse af
igangsatte projekter.

§ 4:
Som medlemmer af foreningen kan optages alle interesserede, der er bosiddende i Bov lokalrådsområde, og alle virksomheder og institutioner der er hjemmehørende i Bov lokalrådsområde.

§ 5:
Kontingent besluttes på generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen, og opkræves i november måned for det kommende kalenderår.

§ 6:
Foreningen ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.

Desuden vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Mindst 1 af bestyrelsesmedlemmerne skal være medlem af Bov lokalråd.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. 1-3 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter er på valg hvert år. Første gang bestemmes afgangsordnen ved lodtrækning. Revisorer og revisorsuppleant vælges for 1 år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen træffer beslutninger om anvendelse af foreningens midler og er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Bestyrelsen råder over foreningens formue og må ikke stifte gæld

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal af de fremmødte. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Tegningsregel: Bestyrelsen tegnes af to personer, hvoraf den ene skal være formanden.

§ 7:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvis 25% af medlemmerne eller flertallet af bestyrelsen ønsker det.

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
På generalforsamlingen træffes beslutninger ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende.

Indkaldelse til generalforsamlingen kan ske elektronisk, eller på anden måde som bestyrelsen finder hensigtsmæssig.

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant
10. Evt.

§ 8:
Regnskabsåret følger kalenderåret. Udtræder medlemmer af foreningen i årets løb, tilfalder indbetalt kontingentet foreningen.
Er kontingentbetaling ikke sket pr. 1. marts i et kalenderår, betragtes medlemskabet som automatisk ophørt.

Dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter

§ 9:
Ændring af disse vedtægter kræver simpelt flertal på generalforsamlingen.

§ 10:
Ændring af §1 og §2 kræver dog 2/3 flertal ved generalforsamlingen.
Opløsning af foreningen kan kun ske ved vedtagelse med 2/3 flertal på generalforsamlingen, hvis mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødt.

Hvis der ikke er fremmødt tilstrækkeligt antal medlemmer på første generalforsamling, kan opløsning vedtages ved flertal på en generalforsamling, der varsles på generalforsamlingen og afholdes
tidligst 2 uger efter den, hvor der ikke var tilstrækkeligt fremmøde.

Ved opløsning af foreningen skal dennes eventuelle kontante formue tilfalde Bov Lokalråd. Vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 24.06.2021

Vedtagelse bekræftet af dirigent:
Birgit Thomsen

Bestyrelsen:
Formand: Ninna Schrum,
Kasserer: Yvonne Jespersen
Sekretær: Henrik Hansen
Medlem: Steen Helge Jørgensen
Medlem: Hans Bruun Kristensen